Privacystatement

Het vertrouwen dat wij zorgvuldig omgaan met uw persoonsgegevens willen we elke dag weer waarmaken. We werken met goed beveiligde informatiesystemen en heldere privacy statements. Wanneer nodig passen we deze aan. Zoals nu, met de invoering van de Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG).  Lees hier hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens.

Wie zijn we

Wij zijn De Langhenkel Groep.

De Langhenkel Groep heeft haar hoofdvestiging in Zwolle, Noordzeelaan 62, postcode 8017 JW en is samen met haar beheer- en werkmaatschappijen De Langhenkel Groep (hierna tezamen: De Langhenkel Groep) verantwoordelijk voor de verwerkingen van uw persoonsgegevens (Verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de AVG).

Van wie verzamelen wij persoonsgegevens

Wij verzamelen persoonsgegevens van bezoekers en gebruikers van de websites:

langhenkel.nl
langhenkelzorg.nl
langhenkelopleidingen.nl
langhenkelbewindvoering.nl
plu-solutions.nl
langhenkelvastgoed.nl

Als u onze websites bezoekt, verzamelen we informatie gerelateerd aan het type apparaat, browser en hoe u onze website gebruikt. Deze informatie helpt ons om de website en het gebruiksgemak te verbeteren en om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn.

De informatie verwerken we:

 • met uw toestemming;
 • om de overeenkomst en/of gebruikersvoorwaarden die we met u zijn overeengekomen goed uit te kunnen voeren.

Sollicitanten, (potentiële) professionals of adviseurs, zzp-ers, medewerkers van leveranciers, cursisten, medewerkers van klanten of andere personen

Wij verzamelen en verwerken uw gegevens voor de uitvoering van onze dienstverlening, waaronder bemiddeling, uitzenden, detachering, payroll, werving & selectie, in- en doorleen, persoonlijke ontwikkeling en inzetbaarheid, re-integratie, loopbaanbegeleiding en outplacement, advies, onderzoek, planning, personeels- en salarisadministratie, verhuur van onroerend goed, opleiding en training en bewindvoering, mentorschap of curatele.

De informatie verwerken we:

 • om de overeenkomst en/of gebruikersvoorwaarden die we met u zijn overeengekomen goed uit te kunnen voeren;
 • om te voldoen aan een wettelijke verplichting;
 • op grond van een gerechtvaardigd belang dat in overeenstemming is met of voortvloeit uit de aangegeven doelen (waarom verwerken we persoonsgegevens), dit doen we op grond van een zorgvuldige beoordeling en belangenafweging;
 • in beperkte gevallen: met uw toestemming, daar waar dit mogelijk is en u deze toestemming in vrijheid kan geven. Indien u jonger bent dan 16 jaar hebben wij de toestemming nodig van uw ouders (of de persoon die de ouderlijke verantwoordelijkheid draagt).

Zakelijke relaties

We verwerken persoonsgegevens van personen die werkzaam zijn voor ondernemingen waarmee wij zaken doen (1) voor het doen van aanbiedingen voor en/of verstrekken van informatie over de dienstverlening en overige activiteiten, (2) om een zakelijke relatie te onderhouden en (3) een opdrachtovereenkomst te sluiten en te onderhouden.

De informatie verwerken we:

 • om de overeenkomst en/of gebruikersvoorwaarden die we met u zijn overeengekomen goed uit te kunnen voeren;
 • om te voldoen aan een wettelijke verplichting;
 • op grond van een gerechtvaardigd belang dat in overeenstemming is met of voortvloeit uit de aangegeven doelen (waarom verwerken we persoonsgegevens), dit doen we op grond van een zorgvuldige beoordeling en belangenafweging;
 • op grond van uw toestemming.

Wanneer verzamelen wij uw persoonsgegevens

Wij verzamelen uw persoonsgegevens bijvoorbeeld als:

 • u onze websites bezoekt;
 • u uw gegevens invult of achterlaat op onze website;
 • u u aanmeldt voor een opleiding, cursus of training;
 • u om informatie verzoekt in het kader van wettelijke vertegenwoordiging;
 • u om informatie verzoekt over onze vastgoedactiviteiten;
 • u u inschrijft op één van onze vestigingen; of;
 • u u op andere wijze aanmeldt of wordt aangemeld om gebruik te maken van onze dienstverlening of om ons een dienst te verlenen.

en als wij deze niet direct van u hebben gekregen, maar:

 • van openbare gegevens op de social media, enkel indien wij een gerechtvaardigde reden hebben om te veronderstellen dat u geïnteresseerd zou zijn in onze organisatie. In dat geval zullen we u benaderen of u interesse hebt om u bij ons in te schrijven of op een andere manier gebruik wilt maken van onze dienstverlening. Heb u geen interesse dan kunnen wij relevante gegevens van u verwerken om rekening te houden met uw wens niet door ons benaderd te worden;
 • indien wij persoonlijke informatie ontvangen van door u opgegeven referentiecontactpersonen;
 • als klanten waar u bent aangeboden of waar u werkt of gewerkt hebt, persoonlijke informatie over u met ons delen of u aanmelden voor onze dienstverlening; indien dit onderdeel uitmaakt van of voortvloeit uit onze overeenkomst;
 • van leveranciers in het kader van in- en doorleen, in dat geval hebben wij met de leverancier afgesproken dat deze u informeert en verwijst naar ons Privacystatement.

Met wie kunnen wij uw persoonsgegevens delen

De Langhenkel Groep kan uw persoonsgegevens doorgeven aan de volgende (categorieën van) ontvangers:

 • bedrijven die deel uitmaken van De Langhenkel Groep;
 • onderaannemers en leveranciers (zoals gegevensverwerkers) die namens De Langhenkel Groep diensten verlenen of opdrachten uitvoeren[1];
 • derden, zoals dienstverleners die functies in onze opdracht uitvoeren (waaronder test-, opleidings-, en/of exameninstituten, externe consultants, partijen die klanttevredenheidsmetingen doen o.a. ten behoeve van keurmerken en certificeringen, zakenpartners en professionele adviseurs als advocaten, auditors, technische ondersteuningsfuncties en IT-consultants die onze systemen ontwikkelen en testen);
 • opdrachtgevers waar we u voor kunnen stellen of waar u via ons aan het werk gaat of bent of die ons vragen onze dienstverlening in te zetten voor uw loopbaanbegeleiding, coaching, bemiddeling of outplacement;
 • individuen en organisaties die informatie over bijvoorbeeld uw referentie hebben of geschiktheid (zoals diploma’s) of die wij, op uw verzoek, gegevens verstrekken of die ons, op uw verzoek, informatie verstrekken, zoals huidige, voormalige of beoogde werkgevers, opleiders, exameninstituten en uitzendbureaus;
 • derden aan wie wij gegevens, met uw uitdrukkelijke toestemming, verstrekken of met wie wij op uw verzoek gegevens delen in verband met dataportabiliteit;
 • de pensioenverzekeraar, indien van toepassing;
 • overheidsinstanties en andere instanties (zoals subsidie-aanvragers) indien wij van mening zijn dat we daartoe verplicht of gerechtigd zijn.

En in alle overige gevallen waarin wij hiertoe kunnen worden verplicht, bijvoorbeeld door een gerechtelijk bevel of een gerechtelijk vonnis.

Het delen van de persoonsgegevens geschiedt op basis van de grondslagen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming; een gerechtvaardigd belang, toestemming, wettelijke verplichting en/of ter uitvoering van de overeenkomst in overeenstemming met de doelen zoals genoemd bij “Waarom verzamelen wij uw persoonsgegevens?”

Uw persoonsgegevens kunnen worden doorgegeven of opgeslagen buiten Nederland. De Langhenkel Groep heeft de nodige maatregelen genomen om te verzekeren dat de doorgegeven persoonsgegevens adequaat worden beschermd. Uw persoonsgegevens kunnen worden verstuurd naar een of meerdere landen binnen of buiten de Europese Unie en daar worden verwerkt. Wij zullen uw persoonsgegevens alleen naar landen buiten de EU doorgeven waarvan de Europese Commissie van mening is dat u daar een afdoende mate van bescherming hebt of waar De Langhenkel Groep of haar groepsmaatschappijen passende veiligheidsmaatregelen hebben genomen om de privacy van uw gegevens te waarborgen. Voor vragen hierover zie contactgegevens hieronder.

Uw rechten

U hebt het recht om een verzoek in te dienen voor:

 • inzage in de persoonsgegevens die wij van u verwerken;
 • rectificatie of aanvullen van uw persoonsgegevens;
 • het maken van bezwaar tegen of het intrekken van uw gegeven toestemming voor de verwerking van de (bepaalde) persoonsgegevens;
 • verwijdering van uw persoonsgegevens of beperking van de verwerking: in bepaalde omstandigheden, tenzij wij een goede reden, zoals een wettelijke verplichting, hebben om de persoonsgegevens te verwerken of niet te verwijderen;
 • overdracht van uw gegevens.

In geval van uw verzoek zullen wij, ter bescherming van de persoonsgegevens, uw identiteit moeten kunnen vaststellen. Als uitgangspunt zullen wij u binnen een maand op de hoogte stellen of wij uw persoonsgegevens verwerken en of wij aan het verzoek zullen voldoen. Wij zijn gerechtigd deze termijn te verlengen naar 3 maanden, mits de complexiteit van het voldoen aan het verzoek dit vraagt. Wij behouden ook ons recht om een verzoek te weigeren, wanneer een verzoek ons weerhoudt om te voldoen aan een wettelijke verplichting met betrekking tot het behouden van uw persoonsgegevens.

Wij maken geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming die enkel gebaseerd is op geautomatiseerde verwerking met inbegrip van profilering.

Vragen, opmerkingen, klachten of (vermoeden) datalek

Hebt u vragen, dan kunt u gebruik maken van ons e-mailadres: privacy@langhenkel.nl. U kunt ook contact opnemen met uw reguliere contactpersoon binnen onze organisatie.

Indien u klachten hebt dan horen we dat graag, zodat we u verder kunnen helpen en, zo nodig, onze dienstverlening/werkprocessen kunnen aanpassen/verbeteren.

Hebt u vragen, opmerkingen of klachten over de bescherming van uw persoonsgegevens door De Langhenkel Groep, dan kunt u contact met ons opnemen via privacy@langhenkel.nl.

U kunt onze functionaris voor gegevensbescherming bereiken via het volgende e-mailadres: privacy@langhenkel.nl. U hebt het recht om een klacht in te dienen over de verwerking van uw persoonsgegevens bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Is er sprake, of een vermoeden, van een datalek, bijvoorbeeld, vermoedt u verlies van of ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens, laat het ons dan direct weten. Wij verzoeken u dit te melden via privacy@langhenkel.nl.

Beveiliging

De Langhenkel Groep doet er alles aan om uw persoonsgegevens optimaal te beschermen. Wij doen dat aan de hand van ons beveiligingsbeleid. Wij hebben daartoe, rekening houdend met de laatste stand van de techniek, fysieke, administratieve, organisatorische en technische maatregelen getroffen om onrechtmatig gebruik te voorkomen. Deze maatregelen worden regelmatig geëvalueerd en waar nodig geactualiseerd.

Indien en voor zover gegevens worden verstrekt aan gegevensverwerkers die namens De Langhenkel Groep haar diensten verlenen of opdrachten uitvoeren, is De Langhenkel Groep met hen overeengekomen dat zij de persoonsgegevens eveneens optimaal beveiligen.

U dient u ervan bewust te zijn dat u zelf verantwoordelijk bent voor de beveiliging van uw computerapparatuur en/of telefoon en van uw eigen internetverbinding, en dat deze nooit 100% veilig is. De verzending van persoonsgegevens via internet geschiedt dan ook op eigen risico.

Wijzigingen

De Langhenkel Groep kan van tijd tot tijd om uiteenlopende redenen veranderingen, aanvullingen of wijzigingen aanbrengen in haar Privacystatement. Het meest actuele Privacystatement is te allen tijde in te zien op de websites. We raden u aan het Privacystatement regelmatig na te lezen. Deze versie is opgesteld in mei 2018.


Meer informatie

Welke persoonsgegevens verzamelen wij van u

Over het algemeen kunnen onze websites bezocht worden zonder dat uw persoonsgegevens aan ons worden doorgegeven.

Wij verzamelen niet-herleidbare informatie over gebruikers van de websites zoals bijvoorbeeld datum en tijd van toegang, de bron waarvandaan u rechtstreeks bent doorgelinkt naar onze website, het besturingssysteem dat u gebruikt, de onderdelen van de website die u bezoekt, de pagina’s van de website die u hebt bezocht, informatie over het type apparaat dat u gebruikt en het materiaal dat u opstuurt of downloadt van de website.

De Langhenkel Groep maakt gebruik van cookies en webstatistieken. Dat doen we om te kijken hoe bezoekers onze website gebruiken. Deze informatie helpt ons om de site te verbeteren. Een cookie is een bestand dat op uw computer wordt opgeslagen. Bij een vervolgbezoek op onze website kunnen deze cookies worden herkend. U kunt hier meer over lezen in onze cookieverklaring.

Zodra u gegevens aan ons verstrekt, door het invullen van een formulier, het doen van een sollicitatie of inschrijving voor een opleiding, cursus of training of het doen van een bestelling, verwerken wij die gegevens die u aan ons verstrekt.

Wij vragen u ons enkel informatie te verstrekken die juist en relevant is.

Wij verzamelen persoonsgegevens van u, om:

 • te kunnen reageren op vragen, tips, feedback, sollicitaties, cursusaanmeldingen of verzoeken indien u daarvoor een formulier hebt ingevuld of gegevens hebt achtergelaten;
 • informatie te kunnen verstrekken over onze dienstverlening en overige activiteiten en deze beter te kunnen afstemmen op uw wensen en kwaliteiten;
 • u te benaderen voor aanbiedingen, events en andere informatie die voor u interessant kan zijn;
 • om u e-mails te kunnen sturen zoals nieuwsbrieven of vacature-alerts, indien u u daarvoor hebt aangemeld (opt-in);
 • uw feedback of klachten te verwerken of daarop te reageren om onze dienstverlening en middelen te kunnen verbeteren of u beter van dienst te kunnen zijn.

Hoelang bewaren wij uw persoonsgegevens?

Wij bewaren uw gegevens om te kunnen voldoen aan het doel waarvoor het verzameld is. De vereiste bewaartermijn bepalen we aan de hand van wet- en regelgeving en eventuele claimrisico’s, waarbij het uitgangspunt is dat wij de gegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk. Zie ook onze cookieverklaring.


Sollicitanten, (potentiële) professionals, adviseurs, zzp-ers, medewerkers van leveranciers, cursisten, huurders of medewerkers van onze klanten

Wij verzamelen en verwerken uw gegevens voor de uitvoering van onze dienstverlening, waaronder: bemiddeling, uitzenden, detachering, payroll, werving & selectie, in- en doorleen, persoonlijke ontwikkeling en inzetbaarheid, re-integratie, loopbaanbegeleiding en outplacement, advies, onderzoek, planning, personeels- en salarisadministratie, opleiding en training, wettelijke vertegenwoordiging en verhuur van onroerend goed en bewindvoering, mentorschap of curatele.

Welke persoonsgegevens verzamelen wij van u

We verwerken de persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor onze dienstverlening; een deel van deze gegevens is verplicht om gebruik te kunnen maken van onze dienstverlening. Zonder deze gegevens kunnen we onze dienstverlening niet uitvoeren. Aanvullende gegevens kunnen wenselijk zijn om de dienstverlening beter te kunnen afstemmen op uw wensen, kwaliteiten of beschikbaarheid of om te voldoen aan meer specifieke vragen of verplichtingen ten aanzien van de functie en/of vanuit opdrachtgevers. Wij vragen u ons enkel informatie te verstrekken die juist en relevant is.

We kunnen ook (contact)gegevens van u verzamelen indien u deze hebt geplaatst op publieke middelen, enkel indien wij een gerechtvaardigde reden hebben om te veronderstellen dat u geïnteresseerd zou zijn in werk of onze dienstverlening. In dat geval zullen we u benaderen of u interesse hebt om u bij ons in te schrijven conform onze voorwaarden en met inachtneming van dit Privacystatement. U bent zelf verantwoordelijk voor persoonlijke gegevens die beschikbaar zijn van u op/via het internet. Tip: check dit regelmatig en indien u niet wil dat informatie beschikbaar is voor derden, scherm dit dan goed af of benoem expliciet waarvoor uw gegevens bedoeld zijn.

Meer specifiek gaat het om – onder andere – de volgende (documenten met) persoonsgegevens:

Bij sollicitaties:

 • NAW gegevens, e-mailadres en andere contactgegevens;
 • geboortegegevens, leeftijd, geslacht;
 • curriculum vitae (cv), informatie over opleiding, stages en werkervaring;
 • gegevens over trainingen en opleidingen en/of testen die u zelf of via ons hebt gevolgd of gedaan;
 • gegevens over beschikbaarheid en verlof;
 • andere gegevens die van belang (kunnen) zijn in het kader van de beoordeling van de geschiktheid van u als kandidaat, bijvoorbeeld referenties en getuigschriften;
 • pasfoto en video (introductie) – op vrijwillige basis.

Wij zetten ons in voor een inclusieve arbeidsmarkt, waar iedereen die kan, mee mag doen. Gegevens zoals uw geslacht vragen we op om met u te communiceren, gegevens over leeftijd om u in onze systemen te identificeren en om te bepalen of wij bepaalde verplichtingen hebben (zoals met betrekking tot het loon en of we toestemming nodig hebben van ouders of voogd).

Op het moment dat u voor De Langhenkel Groep kunt gaan werken/werkt/hebt gewerkt:

 • nationaliteit, BSN-nummer, ID-bewijs, werkvergunning;
 • overige gegevens die gerelateerd zijn aan de personeels-, salaris- en verzuimregistratie;
 • daarnaast verwerken wij soms ten behoeve van bepaalde functies gegevens in het kader van een pre-employment screening.

Indien u via ons wordt in- en doorgeleend aan een opdrachtgever:

 • gegevens noodzakelijk in het kader van de beperking van de inlenersaansprakelijkheid (zoals NAW, geboortedatum, BSN, soort ID-bewijs, nummer en geldigheidsduur, indien aanwezig: verblijfsvergunning, A1-verklaring, tewerkstellingsvergunning).

De Langhenkel Groep legt geen bijzondere persoonsgegevens vast, tenzij dat nodig is om aan haar wettelijke verplichtingen te voldoen, of indien dit anders toegelaten is bij of krachtens de wet. Met ‘bijzondere persoonsgegevens’ wordt bedoeld; gegevens over ras of etnische afkomst, politieke opvattingen, religieuze of levensbeschouwelijke godsdienst of levensovertuiging, genetische en biometrische gegevens, gezondheid, seksuele leven, lidmaatschap vakbond, strafrechtelijke persoonsgegevens en/of persoonsgegevens over onrechtmatig of hinderlijk gedrag.

Bij inschrijving cursus:

 • NAW gegevens, e-mailadres en andere contactgegevens cursist
 • Gegevens factuuradres
 • Indien relevant: Werkgever en functie cursist
 • Indien relevant: Naam en contactgegevens van leidinggevende van de cursist

Waarom verzamelen wij uw persoonsgegevens

Wij verzamelen en verwerken uw gegevens voor de uitvoering van onze dienstverlening, waaronder bemiddeling, uitzenden, detachering, payroll, werving & selectie, persoonlijke ontwikkeling en inzetbaarheid, loopbaanbegeleiding, coaching en outplacement, planning, personeels- en salarisadministratie, wettelijke vertegenwoordiging, opleiding en training, de verhuur van onroerend goed en bewindvoering, mentorschap of curatele.

Meer specifiek, uw persoonsgegevens worden verwerkt om:

 • (correct en duidelijk) met u te communiceren;
 • u aanbiedingen te kunnen doen en/of informatie te kunnen verstrekken over de dienstverlening en overige activiteiten en deze beter te kunnen afstemmen op uw wensen en kwaliteiten, dit gebeurt door onze medewerkers en deels geautomatiseerd (bijvoorbeeld bij een vacature-alert);
 • u te benaderen voor commerciële aanbiedingen, nieuwsbrieven, events en promotie-acties die voor u interessant kunnen zijn, uitsluitend indien u u daarvoor hebt aangemeld (opt-in);
 • uw feedback of klachten te verwerken of daarop te reageren om onze dienstverlening en middelen te kunnen verbeteren of u beter van dienst te kunnen zijn;
 • onze dienstverlening te verbeteren; indien we voor trainingsdoeleinden bijvoorbeeld gesprekken opnemen, zullen we u daar van tevoren over informeren;
 • uw geschiktheid en beschikbaarheid te kunnen beoordelen in verband met bemiddeling naar vast of tijdelijk werk dan wel een opdracht, waarbij ook gebruik gemaakt kan worden van testresultaten, referentiechecks, social media (enkel indien dit voor de functie echt relevant is en bij de vacaturetekst is aangegeven);
 • inzicht te krijgen in bedrijven/organisaties waar of via wie u mogelijk ingezet kunt worden of hoe we u kunnen ondersteunen of adviseren bij het zoeken naar werk;
 • u voor te stellen bij onze opdrachtgevers, dit kan ook door middel van geluid- en/of beeldmateriaal, in geval van video’s of foto’s: uitsluitend indien u deze op vrijwillige basis aan ons hebt of zijn verstrekt;
 • u zo goed mogelijk, volgens uw wensen en beschikbaarheid en de mogelijkheden bij onze opdrachtgever, in te plannen;
 • een werknemers- of personeels-/bemiddelingsrelatie met u aan te gaan en te onderhouden en hiervoor de relevante administratie uit te voeren;
 • onze re-integratieverplichtingen na te komen en te voldoen aan (vanuit de overheid opgelegde doeleinden) om personen met een grote(re) afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk te helpen;
 • een opdracht bij de opdrachtgever te kunnen vastleggen in een overeenkomst met de opdrachtgever en de overeenkomst met de opdrachtgever te onderhouden en na te komen;
 • ten behoeve van bepaalde functies gegevens te verwerken in het kader van een pre-employment screening.
 • uw persoonlijke ontwikkeling en inzetbaarheid te bevorderen, waaronder door training, opleiding en testen;
 • uw loopbaan te begeleiden en u te helpen bij outplacement;
 • voor management doeleinden waaronder: managementinformatie, het verzorgen van interne controles en bedrijfsveiligheid en het uitoefenen van audits en accountantscontrole;
 • kwaliteitsdoeleinden zoals certificering;
 • aanspraak te kunnen maken op subsidies, premiekortingen, loonkostenvoordeel e.d.;
 • als we een werknemers- of personeels-/bemiddelingsrelatie met u zijn aangegaan, voor naleving van wet- en regelgeving, waaronder maar niet beperkt tot identificatie, arbeidswetgeving, fiscale- en sociale zekerheidswetgeving, pensioen, bestrijding van fraude en nationale en internationale sanctiewetgeving.

Hoelang bewaren wij uw persoonsgegevens

De bewaartermijnen die wij hanteren, zijn afhankelijk van de toepasselijke wettelijke bewaartermijnen, eventuele claimrisico’s of andere verplichtingen waarbij uitgangspunt is dat uw persoonsgegevens niet langer worden bewaard dan daarvoor noodzakelijk. Voor bovenstaande doelen en doelgroep is dit over het algemeen een periode van twee, vijf of zeven jaar.

Dat betekent:

Indien u (nog) niet voor De Langhenkel Groep hebt gewerkt

Uw bemiddelingsgegevens (cv, werkervaring, opleiding, testresultaten e.d.) zijn beschikbaar tot twee jaar na het laatste contact indien u niet voor De Langhenkel Groep hebt gewerkt. U krijgt zowel een jaar na het laatste contact als twee jaar na het laatste contact een bericht van ons dat u bij ons staat ingeschreven.

Indien u voor die termijn om is niet meer bemiddeld wilt worden, kun u dit doorgeven aan uw contactpersoon die er dan voor zorgt dat uw gegevens verwijderd worden.

Indien u voor De Langhenkel Groep werkt/hebt gewerkt

Uw persoonsgegevens zijn beschikbaar tot twee jaar na einde dienstverband, tenzij de wet ons tot een langere bewaartermijn van (delen van) uw persoonsgegevens verplicht.

Bepaalde persoonsgegevens zijn ten behoeve van bijvoorbeeld claims, audits en fiscale verplichtingen langer beschikbaar voor De Langhenkel Groep. Meer informatie daarover vindt u in de Gebruikersvoorwaarden.

Indien u niet meer bemiddeld wilt worden, dan kunt u dit aangeven bij uw hr-verantwoordelijke. U wordt in dat geval niet meer benaderd en bemiddeld door De Langhenkel Groep.

Zakelijke relaties

We verwerken persoonsgegevens van personen die werkzaam zijn voor ondernemingen, instellingen en organisaties waarmee wij zaken doen (1) voor het doen van aanbiedingen voor en/of het verstrekken van informatie over de dienstverlening en overige activiteiten en (2) een zakelijke relatie te onderhouden en (3) een opdrachtovereenkomst te sluiten en te onderhouden.

Welke persoonsgegevens verzamelen wij van u

 • naam en contactgegevens;
 • functie;
 • gegevens van het bedrijf/instelling/organisatie waarvoor u werkt of die u vertegenwoordigt;
 • gegevens om een goede zakelijke relatie met u te kunnen onderhouden;
 • gegevens ten behoeve van evenementen en bijeenkomsten.

Waarom verzamelen wij uw persoonsgegevens

Wij verzamelen uw gegevens om:

 • de overeenkomst met u te kunnen vastleggen, onderhouden en na te komen;
 • met u te kunnen communiceren;
 • een goede zakelijke relatie met u te onderhouden, om:
  • u aanbiedingen te kunnen doen, relatiegeschenken te verstrekken en/of informatie te kunnen verstrekken over de dienstverlening en overige activiteiten;
  • u te benaderen voor commerciële aanbiedingen, nieuwsbrieven, events en promotie-acties die voor u interessant kunnen zijn, uitsluitend indien u u hiervoor hebt aangemeld (opt-in);
 • om te kunnen factureren;
 • om de kredietwaardigheid te kunnen bepalen;
 • om u en/of uw collega’s toegang te verstrekken tot de portal en het accountbeheer in te regelen;
 • voor rapportagedoeleinden (bijvoorbeeld om de juiste persoon de juiste rapportage te verstrekken);
 • u aanbiedingen te kunnen doen en/of informatie te kunnen verstrekken over de dienstverlening en overige activiteiten;
 • u te benaderen voor commerciële aanbiedingen, nieuwsbrieven, events en promotie-acties die voor u interessant kunnen zijn, uitsluitend indien u u hiervoor hebt aangemeld (opt-in);
 • uw feedback of klachten te verwerken of daarop te reageren om onze dienstverlening en middelen te kunnen verbeteren of u beter van dienst te kunnen zijn;
 • onze dienstverlening te verbeteren.

Hoelang bewaren wij uw persoonsgegevens

De bewaartermijnen die wij hanteren, zijn afhankelijk van de relevantie van de gegevens voor het onderhouden van of vastleggen van onze relatie en de overige hierboven genoemde doelen, toepasselijke wettelijke bewaartermijnen, eventuele claimrisico’s of andere verplichtingen waarbij uitgangspunt is dat uw persoonsgegevens niet langer worden bewaard dan daarvoor noodzakelijk.

versie mei 2018

[1] Deze ontvangers hebben alleen toegang tot de gegevens die zij nodig hebben om hun taken uit te voeren en zijn gebonden aan contractuele verplichtingen.